Affaire Gutenberg
Citoyen célèbre de Strasbourg
 
Johann Gutenberg (Catholic Encyclo)
 
J.Gutenberg: engines of our ingenuity
 
Gutenberg Bible
 
Gutenberg-Gesellschaft
 
The Gutenberg Bible